Behandling av personuppgifter

Oxy Group AB org.nr: 559228-9069), nedan “Oxy”, värnar om våra konsulter, kunders och användares personliga integritet. Här förklarar vi vilka olika typer av personuppgifter vi behandlar och vad vi använder dessa uppgifter till. Ta gärna löpande del av detta då den kan komma att ändras från tid till annan.

Oxy:s webbsidor innehåller länkar och hänvisningar till externa webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Denna policy är endast tillämplig på personuppgifter som Oxy får del av genom våra konsulter och andra med vilka Oxy har affärsrelationer, genom Oxys webbplatser oxygroup.se eller vid annan kontakt med Oxy. Vi ansvarar således inte för integritetsfrågor på webbplatser som tillhandahålls av annan part.

Personuppgifter
Oxy kommer att behandla personuppgifter som erhålls från dig, din arbetsgivare, dina kollegor eller annan, till exempel Bolagsverket, kreditkontrollsföretag, företag som tillhandahåller register för marknadsföringsändamål, eller allmänt tillgängliga källor. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande rätt.
Oxy kommer att behandla personuppgifter för att:

  • Hantera en anmälan till och deltagande vid i Oxys utbildning/motsvarande, digitala eller IRL
  • Hantera en anmälan till och deltagande vid våra events/seminarier
  • Hantera en beställning av våra publikationer eller övriga produkter
  • Hantera en anmälan till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, bloggar/motsvarande
  • Hantera kreditbedömningar vid anmälningar och beställningar till våra utbildningar/motsvarande där betalning delas upp
  • Hantera svar vid marknadsundersökningar eller andra enkäter
  • Marknadsföra våra produkter och tjänster
  • Hantera en ansökan om lediga tjänster eller anmälan om intresse för en anställning hos oss
  • Hantera en fråga eller annan kontakt som har tagits med oss i övrigt.

Personuppgifter som behandlas
Vid ansökningar, beställningar, anmälningar eller annan kontakt med oss kan vi komma att registrera bland annat: namn, personnummer/samordningsnummer, kön, adress, telefonnummer, e-postadress, befattning, avdelningstillhörighet, fakturaadress, kreditbedömningar, anställningsdatum vid nuvarande och tidigare arbetsgivare, arbetslivserfarenhet, betyg och andra intyg.

I övrigt behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel vid e-postkontakt med oss eller vid köp i vår webbplats.
Vi har som regel att inte samla in och behandla känsliga personuppgifter till exempel information om hälsa eller etniskt ursprung. Du kan dock själv ha valt att lämna viss information, till exempel inför en utbildning att du är allergiker och önskar viss kost, sjukintyg vid avanmälan till utbildning eller vid begäran om anstånd i kvalitetskontrollen. Genom att göra detta utgår vi ifrån att du samtycker till att vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med de ändamål som anges i denna policy. Vi förutsätter därför att du vill att vi behandlar dessa uppgifter. Sjukintyg kommer inte bevaras längre än nödvändigt för att vi ska kunna ta ställning i ett enskilt ärende.

Varför vi behandlar personuppgifter och hur länge de sparas
För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi följa gällande rätt och därför alltid ha en laglig grund för behandling, till exempel ett samtycke från den registrerade. Andra grunder som vi kan stödja oss på är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller att behandlingen är nödvändig med stöd av en intresseavvägning.
När vi stödjer oss på samtycke har du möjlighet att välja mellan tre typer av samtycken; vanligt samtycke, utökat samtycke och samtycke till marknadsföring. Notera att om du väljer att inte lämna ditt samtycke till oss är det inte säkert att vi kan tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig.

Vi kan komma att använda personuppgifterna för att marknadsföra våra produkter och tjänster till dig samt för att sammanställa statistik för analys. Behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna nå ut till dig med information om event, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dig. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring från oss.
Vår utgångspunkt är att vi endast behandlar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Har vi erhållit ett så kallat utökat samtycke görs ingen gallring såvida inte samtycket återkallas.

Har vi behandlat personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal med dig sparar vi uppgifterna i två år efter avtalets fullgörande. Anledningen till detta är att uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra avtalet med dig och att vi har ett intresse av att bevara uppgifterna då majoriteten av våra kunders köpcykel i regel är två år. Laglig grund: Fullgörande av avtal, samtycke och berättigat intresse.
Har du deltagit i några av våra events/seminarier, eller om någon annan har anmält dig till en utbildning, sparar vi uppgifterna i ett år efter eventet/seminariet. Vårt berättigade intresse är att vi vill kunna nå ut till dig med information om event, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dig. Laglig grund: Berättigat intresse.

Har du deltagit i några av våra utbildningar sparar vi dina personuppgifter i två år efter genomförd utbildning. Detta gör vi för att du ska kunna visa din utbildningshistorik vid t.ex. en kvalitetskontroll. Laglig grund: Samtycke och berättigat intresse.

Dina rättigheter
Du har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om behandlingen. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter.
Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade (portering) för att använda dem på annat håll när detta är tekniskt möjligt. För detta förutsätts även att behandlingen grundar sig på ett samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att vi ska ha kunnat fullgöra ett avtal med dig.

Säkerhet
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter via internet eller telefon. Inga system är helt skyddade för intrång.Oxy har emellertid vidtagit rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som kan krävas för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter som översänts via Oxys webbplatser.

Överföring av personuppgifter
Oxy kommer inte att sälja, publicera eller lämna ut personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd och godkännande.
Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det föreskrivs i lag eller förordning. Oxy är skyldig att lämna ut personuppgifter i syfte att utföra kvalitetskontroller, för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande vid utbildningar, event och seminarier. Oxy kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till din arbetsgivare för att denna ska kunna kontrollera vilka som har deltagit på en utbildning eller för att kunna uppfylla sin skyldighet att utföra en intern kvalitetskontroll.

Om Cookies
Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra sajten bättre för dig som besökare. Webbplatsens funktionalitet är dock till viss del beroende av tillfälliga cookies. Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookie-filerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på webbplatsen.

Ja eller Nej till cookies
Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer och Netscape tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies kommer sajten inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Frågor
info@oxygroup.se

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!