Köpvillkor,
Behandling av personuppgifter & Cookies

Oxy Group AB (org.nr: 559228-9069), nedan “Oxy”, vill inte binda kunder till utbildningar de behöver boka av, men vi är förstås måna om att inte förbereda arbete i onödan, eller hindra andra deltagare att delta. Om du behöver boka av – gör det skriftligen och i god tid!

Allmänna villkor 2021:1

Dessa Allmänna villkor omfattar all försäljning av Oxy Group AB:s (“Oxys”) tjänster och produkter vilka vi nedan benämner som “utbildningar/motsvarande”. Oxy Group förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren. Sådana ändringar meddelas på webbplatsen www.oxygroup.se.se 1 månad före ikraftträdandet.

1. Allmänt
Priserbjudanden på Oxys webbplats kan inte kombineras med andra erbjudanden. Oxy reserverar sig för prisändringar, eventuella fel i information om tjänster och slutsålda produkter.

1.1 Nya kunder
Oxy kan beställa kreditupplysning på nya kunder. Oxy har rätt att avbryta beställning av utbildning, produkt eller tjänst om det av kreditupplysningen framgår att betalning av faktura inte kan garanteras.

1.2 Betalningsvillkor
Du kan betala via vår betalfunktion Klarna eller via faktura direkt mellan Oxy och kund.
Betalningstiden är 30 dagar från fakturadatum för enskilda produkter och tjänster. Betalningstiden för utbildningar är 30 dagar. Betalning ska dock erläggas senast innan kursstart.
Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8 procentenheter över gällande referensränta.
Priserna anges i samma valuta som språket på den utbildning/motsvarande du beställer.
Oxy reserverar sig för eventuella prisjusteringar och valutakursförändringar.
Mervärdesskatt tillkommer på alla utbildningar, produkter och tjänster, om inte det inte tydligt framgår att tjänsten och priset gäller till privatpersoner.

1.3 Upphovsrätt m.m.
Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till Oxys produkter och tjänster tillkommer Oxy. Innehåll i utbildningsmaterial är endast ämnat för betalande deltagare och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftligt medgivande från Oxy. Digital utbildning får inte göras tillgänglig eller visas för tredje part som inte har erlagt avgift.

1.4 Oförutsedda händelser, force majeure
Oxy ansvarar inte för försenad leverans/genomförande av utbildning/motsvarande eller kursdeltagares kostnader som uppkommit på grund av väderleksförhållanden, myndighets åtgärd, brister hos leverantör, strejk, ovanliga driftstörningar hos t.ex. internetleverantör eller annan omständighet som ligger utanför Oxy:s kontroll och som Oxy inte kan påverka.

1.5 Friskrivning
Innehållet i utbildningarna/motsvarande och det material som lämnas vid utbildningarna/motsvarande är tänkt som information och kunskapshöjande utbildning, inte som juridisk rådgivning. Innehållet i utbildningarna och i materialet är baserat på lärarens tolkning av lagar, förordningar etc. vid tiden då materialet upprättades. Lagar och andra förordningar etc., till vilka innehållet i utbildningarna/motsvarande och materialet refererar, kan ändras över tiden varför Oxy inte kan garantera att den information som presenteras vid utbildningen/motsvarande eller i materialet är fullständig, korrekt eller vid varje tid uppdaterad.
Oxy friskriver sig från allt ansvar för skada som en deltagare kan lida när informationen från utbildningarna/motsvarande eller det material som lämnas tillämpas. För det fall Oxy ändå i något avseende skulle kunna hållas ansvarigt i något avseende, ska ansvaret aldrig omfatta indirekta skador, som t.ex. utebliven vinst, eller andra följdskador.

1.6 Oxy behandling av personuppgifter
Oxy kommer att behandla personuppgifter med anledning av till exempel ditt besök eller användande av tillgängliga tjänster på vår webbplats eller anmälan till någon av Oxys tjänster, produkter eller nyhetsbrev.
När personuppgifter behandlas har vi som personuppgiftsansvarig en skyldighet att lämna viss information till de registrerade; se avsnitt 3. Behandling av personuppgifter hur vi behandlar personuppgifter och vad vi använder dessa uppgifter till.

2. Utbildningar

2.1 Utbildarledda utbildningar/motsvarande

2.1.1 Anmälan till utbildning/motsvarande
Anmälan till utbildning/motsvarande ska ske via Oxys webbplats. Anmälan är bindande.
I mån av plats tar Oxy även emot anmälningar efter anmälningstidens utgång. Anmälningarna tas emot i den ordning de inkommer till Oxy.

2.1.2 Avanmälan
Avanmälan från en utbildning/motsvarande ska ske skriftligen.
Vid avanmälan senare än 4 veckor innan start debiteras 25 % av kursavgiften.
Vid avanmälan senare än 2 veckor innan start debiteras 50 % av kursavgiften.
Vid avanmälan senare än 1 vecka innan start debiteras 100 % av kursavgiften.
Har du blivit sjuk, eller vårdat sjukt barn, och kan styrka detta med ett läkarintyg återbetalas avgiften exklusive 700 kr som är en administrativ avgift.
Vid förhinder enligt ovan eller vid annat förhinder, kan du överlåta sin plats till en kollega från samma arbetsplats/faktureringsställe. Detta förutsätter att Oxy erhåller en skriftlig överlåtelse med din kollegas namn, befattning, e-postadress och personnummer. I detta fall debiteras ingen avanmälningsavgift.
Vid internatkurs debiteras inackorderingskostnad enligt där gällande avbeställningsregler för respektive hotell/kursgård.

2.1.3 Ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59 (”DaL”)
Du har möjlighet att ångra din anmälan till utbildning/motsvarande inom 14 dagar från dag då du fått din bekräftelse (ångerfristen).
Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig. Eventuellt obetald del av kursavgiften kommer att krediteras (om faktura skickats eller om betalning skett med kort via hemsidan) alternativt inte faktureras (om faktura inte skickats), med undantag för eventuellt redan fullgjorda delar av kursen.
Om utbildningen/motsvarande startar under ångerfristen vill vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen startar under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar utbildning som fullgörs under ångerfristen. Ditt samtycke innebär också att du begär att utbildningen/motsvarande ska starta under ångerfristen. Vi har därmed rätt att behålla en proportionell andel av deltagaravgiften som motsvarar genomförda delar av utbildningen/motsvarande om du utnyttjar din ångerrätt innan utbildningen/motsvarande är fullgjord. Vid bokning till deltagande i utbildning/motsvarande på plats i lokaler gäller inte din ångerrätt enligt denna punkt.
Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att kontakta oss direkt eller genom att använda Konsumentverkets standardformulär.
Om ångerrätten utnyttjas kommer även andra avtal som du har tecknat och som har samband med kursen att återgå automatiskt och utan kostnad. Du har själv ansvar för att informera sådana andra företag om att ångerrätten utnyttjats och att det anknytande avtalet därmed inte gäller längre.

2.1.4 Deltagarantal
Alla utbildningar/motsvarande har begränsat deltagarantal. Vid fulltecknad utbildning/motsvarande fördelas platserna utifrån en väntelista i den ordning anmälningarna har kommit in till Oxy.
Oxy förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning/motsvarande som har för lågt deltagarantal. Alla eventuellt inbetalda utbildningsavgifter kommer då att betalas tillbaka. Andra kostnader, som t.ex. rese- eller hotellkostnader återbetalas inte.

2.1.5 Reservation för ändringar
Oxy förbehåller sig rätten att vid utbildares sjukdom eller annat förhinder ersätta utbildaren med en enligt Oxy bedömning likvärdig utbildare. Vid parallella utbildningar/motsvarande förbehåller sig Oxy rätten att ställa in utbildningar/motsvarande vid utbildares sjukdom eller för lågt deltagarantal. Deltagaren har då rätt att delta i någon av de andra utbildningarna/motsvarande.
Oxy reserverar sig även för ändringar vad gäller t.ex. lokal, tider, och tryckfel i skriftliga dokument eller på Oxys webbplats.

2.1.6 Bokning av logi
Om inte annat anges bokar deltagare logi själv.

2.1.7 Fotografering och filmning m.m.
Det kan förekomma att vi tar fotografier och filmar på våra utbildningar/motsvarande. Oxy meddelar alltid det i förväg. Bilderna och filmerna kan komma att användas på internet eller i annat kommersiellt material. Deltagare anses godkänna att vi tar bilder och filmar på våra utbildningar och att dessa får användas på dessa sätt. Vid uttrycklig begäran av deltagare ska dock fotografering och filmning av denne deltagare undvikas.

2.1 Digitala utbildningar

2.2.1 Beställning av e-kurser och e-learning
Vid beställning av e-kurs från Oxy skickas en automatisk bekräftelse till av deltagaren angiven e-postadress. Inom en arbetsdag skickas inloggningsinformation via e-post och utbildningen finns tillgänglig i sex månader efter beställning.

2.2.2 Tekniska förutsättningar
Oxy ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av digitala utbildningar som är hänförliga till deltagarens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang.

Behandling av personuppgifter

Oxy Group AB (org.nr: 559228-9069), nedan “Oxy”, värnar om våra medlemmars, kunders och användares personliga integritet. Här förklarar vi vilka olika typer av personuppgifter vi behandlar och vad vi använder dessa uppgifter till. Ta gärna löpande del av detta då den kan komma att ändras från tid till annan.

Oxy:s webbsidor innehåller länkar och hänvisningar till externa webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Denna policy är endast tillämplig på personuppgifter som Oxy får del av genom våra konsulter och andra med vilka Oxy har affärsrelationer, genom Oxys webbplatser oxygroup.se eller vid annan kontakt med Oxy. Vi ansvarar således inte för integritetsfrågor på webbplatser som tillhandahålls av annan part.

Personuppgifter
Oxy kommer att behandla personuppgifter som erhålls från dig, din arbetsgivare, dina kollegor eller annan, till exempel Bolagsverket, kreditkontrollsföretag, företag som tillhandahåller register för marknadsföringsändamål, eller allmänt tillgängliga källor. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande rätt.

Oxy kommer att behandla personuppgifter för att:
Hantera en anmälan till och deltagande vid i Oxys utbildning/motsvarande, digitala eller IRL
Hantera en anmälan till och deltagande vid våra events/seminarier
Hantera en beställning av våra publikationer eller övriga produkter
Hantera en anmälan till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, bloggar/motsvarande
Hantera kreditbedömningar vid anmälningar och beställningar till våra utbildningar/motsvarande där betalning delas upp
Hantera svar vid marknadsundersökningar eller andra enkäter
Marknadsföra våra produkter och tjänster
Hantera en ansökan om lediga tjänster eller anmälan om intresse för en anställning hos oss
Hantera en fråga eller annan kontakt som har tagits med oss i övrigt.

Personuppgifter som behandlas
Vid ansökningar, beställningar, anmälningar eller annan kontakt med oss kan vi komma att registrera bland annat: namn, personnummer/samordningsnummer, kön, adress, telefonnummer, e-postadress, befattning, avdelningstillhörighet, fakturaadress, kreditbedömningar, anställningsdatum vid nuvarande och tidigare arbetsgivare, arbetslivserfarenhet, betyg och andra intyg.
I övrigt behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel vid e-postkontakt med oss eller vid köp i vår webbplats.

Vi har som regel att inte samla in och behandla känsliga personuppgifter till exempel information om hälsa eller etniskt ursprung. Du kan dock själv ha valt att lämna viss information, till exempel inför en utbildning att du är allergiker och önskar viss kost, sjukintyg vid avanmälan till utbildning eller vid begäran om anstånd i kvalitetskontrollen. Genom att göra detta utgår vi ifrån att du samtycker till att vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med de ändamål som anges i denna policy. Vi förutsätter därför att du vill att vi behandlar dessa uppgifter. Sjukintyg kommer inte bevaras längre än nödvändigt för att vi ska kunna ta ställning i ett enskilt ärende.

Varför vi behandlar personuppgifter och hur länge de sparas
För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi följa gällande rätt och därför alltid ha en laglig grund för behandling, till exempel ett samtycke från den registrerade. Andra grunder som vi kan stödja oss på är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller att behandlingen är nödvändig med stöd av en intresseavvägning.
När vi stödjer oss på samtycke har du möjlighet att välja mellan tre typer av samtycken; vanligt samtycke, utökat samtycke och samtycke till marknadsföring. Notera att om du väljer att inte lämna ditt samtycke till oss är det inte säkert att vi kan tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig.

Vi kan komma att använda personuppgifterna för att marknadsföra våra produkter och tjänster till dig samt för att sammanställa statistik för analys. Behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna nå ut till dig med information om event, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dig. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring från oss.
Vår utgångspunkt är att vi endast behandlar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Har vi erhållit ett så kallat utökat samtycke görs ingen gallring såvida inte samtycket återkallas.

Har vi behandlat personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal med dig sparar vi uppgifterna i två år efter avtalets fullgörande. Anledningen till detta är att uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra avtalet med dig och att vi har ett intresse av att bevara uppgifterna då majoriteten av våra kunders köpcykel i regel är två år. Laglig grund: Fullgörande av avtal, samtycke och berättigat intresse.

Har du deltagit i några av våra events/seminarier, eller om någon annan har anmält dig till en utbildning, sparar vi uppgifterna i ett år efter eventet/seminariet. Vårt berättigade intresse är att vi vill kunna nå ut till dig med information om event, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dig. Laglig grund: Berättigat intresse.

Har du deltagit i några av våra utbildningar sparar vi dina personuppgifter i två år efter genomförd utbildning. Detta gör vi för att du ska kunna visa din utbildningshistorik vid t.ex. en kvalitetskontroll. Laglig grund: Samtycke och berättigat intresse.

Dina rättigheter
Du har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om behandlingen. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter.

Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade (portering) för att använda dem på annat håll när detta är tekniskt möjligt. För detta förutsätts även att behandlingen grundar sig på ett samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att vi ska ha kunnat fullgöra ett avtal med dig.

Säkerhet
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter via internet eller telefon. Inga system är helt skyddade för intrång.Oxy har emellertid vidtagit rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som kan krävas för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter som översänts via Oxys webbplatser.

Överföring av personuppgifter
Oxy kommer inte att sälja, publicera eller lämna ut personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd och godkännande.
Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det föreskrivs i lag eller förordning. Oxy är skyldig att lämna ut personuppgifter i syfte att utföra kvalitetskontroller, för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande vid utbildningar, event och seminarier. Oxy kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till din arbetsgivare för att denna ska kunna kontrollera vilka som har deltagit på en utbildning eller för att kunna uppfylla sin skyldighet att utföra en intern kvalitetskontroll.

Om cookies

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra sajten bättre för dig som besökare. Webbplatsens funktionalitet är dock till viss del beroende av tillfälliga cookies. Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookie-filerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på webbplatsen.

Ja eller Nej till cookies
Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer och Netscape tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies kommer sajten inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Kontakta oss

Har du några frågor om denna policy eller vill uppdatera, rätta, radera uppgifter eller på annat sätt vill utnyttja dina rättigheter kontakta oss på e-post info@oxygroup.se eller telefon 070-229 60 95.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!